نویسنده = علیرضایی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کاربرد برون‌زای آسکوربیک اسید بر برخی از تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش (Origanum majorana L.) تحت تنش شوری

دوره 42، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 159-167

یحیی سلاحورزی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی؛ مرتضی علیرضایی