نویسنده = حق بین، کمال الدین
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش آبی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ دستنبو و طالبی ایران

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 403-410

نجمه زینلی؛ مجتبی دلشاد؛ عبدالکریم کاشی؛ کمال الدین حق بین