نویسنده = اتحادپور، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر ملکولی SSR

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 199-210

مرضیه اتحادپور؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی