نویسنده = ضرابی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش خشکی بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک وآناتومیک چند رقم زیتون

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

محمد مهدی ضرابی؛ علیرضا طلایی؛ حسین لسانی