نویسنده = طالب بیدختی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نمونه‌های خرمالو با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و نشانگرهای RAPD

دوره 40، شماره 2، تابستان 1388

محمدرضا فتاحی مقدم؛ زهرا طالب بیدختی؛ ذبیح اله زمانی