نویسنده = فخر طباطبایی، سید محمد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده های زیره کرمان با نشانگرهای مولکولی RAPD

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

مریم پژمان مهر؛ محمد اسماعیل حسنی؛ سید محمد فخر طباطبایی