تأثیر محلول‌پاشی سیلیس و نیترات کلسیم بر ترکیدگی، خصوصیات کمی و کیفی میوه انار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار ، گروه تولید و ژنتیک گیاهی (بیوتکنولوژی)، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم

3 گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

ترکیدگی و آفتاب سوختگی میوه دو عارضه اصلی در انار می‌باشند که اثرات منفی بر کیفیت و بازارپسندی میوه انار می‌گذارد. در آزمایش حاضر، اثرات محلول‌پاشی سیلیس (صفر، 100، 300 و 500 پی‌پی‌ام) در ترکیب با نیترات کلسیم (صفر، 75/0 و 5/1 درصد) روی برخی صفات کمی و کیفی انار رقم ملس ساوه مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای مورد بررسی سه بار در طول فصل رشد تکرار شدند و آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد اکثر صفات کمی و کیفی تحت تأثیر محلول‌پاشی ترکیبات مذکور قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد محلول‌پاشی سیلیس، نیترات کلسیم و اثر متقابل آنها روی ترک‌خوردگی میوه انار معنی‌دار بود. بیشترین ترک‌خوردگی میوه (6/21 درصد) در گیاهان شاهد ثبت شد و کمترین آن (06/1 درصد) در محلول‌پاشی ترکیب سیلیس 500 پی‌پی‌ام به همراه نیترات کلسیم 5/1 درصد به‌دست آمد. بیشترین میزان وزن میوه با مقدار 4/215 گرم در تیمار کلسیم 5/1 درصد مشاهده شد. با این حال کاربرد کلسیم و سیلیس به تنهایی باعث افزایش وزن میوه در مقایسه با عدم کاربرد این ترکیبات گردید. نتایج نشان داد اکثر تیمارهای استفاده شده بر وزن میوه تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش وزن میوه نسبت به شاهد شدند. در مجموع، نتایج نشان داد که محلول‌پاشی ترکیبی سیلیس با نیترات کلسیم نسبت به تیمارهای انفرادی آنها کارآمدتر بوده و منجر به بالاترین عملکرد، کیفیت میوه و همچنین کمترین اختلالات ترک‌خوردگی و آفتاب سوختگی میوه شده است که نشان می‌دهد بین این ترکیبات اثرات هم افزایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Foliar Application of Silica and Calcium Nitrate on Cracking, Quantitative and Qualitative Characteristics of Pomegranate Fruit

نویسندگان [English]

 • Farzad Abdollahi 1
 • Javad Erfani-Moghadam 1
 • Abdolkarim Zarei 2
 • Mahmood Rostaminia 3
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Department of Plant Production and Genetic (Biotechnology), Faculty of Agriculture, Jahrom University, Jahrom, Iran
3 Department of Water and Soil Engineering, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Fruit cracking and sunburn are two major disorders that can negatively impact pomegranate production. To address these problems, an experiment was conducted to evaluate the combined effects of silica (0, 100, 300, and 500 ppm) and calcium nitrate (0, 0.75%, and 1.5%) spraying on the fruit of pomegranate cv. ‘Malase-Saveh’. The treatments were applied three times during the growing season and a factorial experiment was conducted based on the completely randomized block design. The results indicate that most of the qualitative and quantitative traits were influenced by foliar spraying of these substances. Furthermore, the results demonstrated that foliar application of silica, calcium nitrate, and their interaction significantly affected the fruit cracking. The results indicate that the lowest fruit cracking (1.06%) was obtained by spraying 500 ppm silica and 1.5% calcium nitrate, while the highest fruit cracking (21.6%) was recorded from untreated plants. The highest fruit weight (215.4 g) was observed in the treatment of 1.5% calcium nitrate. Most of the treatments had a positive effect on fruit weight and increased it compared to the control. Moreover, the treatments improved some qualitative characteristics such as increase in fruit acidity and decrease in sunburn disorder. Overall, the results indicated that combined spraying of silica with calcium or potassium is more effective than their individual use and results in the highest fruit yield and quality, as well as the lowest cracking and sunburn disorders. These findings suggest there are synergistic effects between these compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pomegranate
 • Silica
 • Calcium nitrate
 • Fruit cracking

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 24 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 11 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1402