موضوعات = علوم میوه
تأثیر محلول‌پاشی سایتوکنین و اسید آمینه بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22059/ijhs.2024.369377.2138

ساسان برومند لمر؛ ابراهیم عابدی قشلاقی؛ فرهنگ رضوی؛ ولی ربیعی


اثر تیمارهای مختلف آب آبیاری بر میزان پرولین، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان برگ و خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.367820.2131

علیرضا بنیان پور؛ محمد علی شاهرخ نیا


اثر کاربرد ریشه‏ ای و محلول ‏پاشی برگی سلنیوم بر رشد و عملکرد توت‏ فرنگی رقم کویین‏ الیزا در کشت هیدروپونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.283573.2101

کتایون محبی؛ سعید عشقی؛ محسن شیردل؛ نیلوفر رجائی


اثر محلول‌پاشی کائولین و منابع کودی پتاسیم بر عملکرد، ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیک انگور عسگری در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.359610.2108

سعید عشقی؛ عباس مددی مقدم؛ نیلوفر رجائی


بررسی ریخت‌شناسی برخی از نژادگان‌های برانجیر (Ficus carica var. caprificus) در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.361584.2115

اردشیر نادی کرم زاده؛ حسینعلی اسدی قارنه؛ حمید زارع


اثر محلول پاشی سینامیک اسید بر بهبود سیستم آنتی اکسیدانی میوه انار رقم رباب نیریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.367762.2130

اسماعیل صادقی؛ مصباح بابالار؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ محمدعلی عسگری سرچشمه


بررسی تأثیر محلول‌پاشی پوترسین بر روند تغییرات برخی صفات بیوشیمیایی دانهال‌های لیموترش تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.372635.2157

اسماعیل خالقی؛ معصومه زمانی دهبری؛ نواله معلمی


اثر تنک میوه‌های بدشکل در زمان‌های مختلف بر عملکرد و کیفیت میوه کیوی(Actinidia deliciosa) رقم 'هایوارد'

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 35-50

10.22059/ijhs.2023.357502.2104

رسول برزگر؛ محمود قاسم نژاد؛ بهمن شریف زاده؛ علیرضا مهرگان نیکو


بررسی اثرات حفاظتی توری سایبان سبز 50 درصد و سالیسیلیک اسید بر رشد رویشی، گلدهی و خصوصیات میوه زردآلو

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 103-121

10.22059/ijhs.2023.355769.2094

علی اکبری؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی؛ علی عبادی


تأثیر محلول‌پاشی سیلیس و نیترات کلسیم بر ترکیدگی، خصوصیات کمی و کیفی میوه انار

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 123-134

10.22059/ijhs.2023.362286.2116

فرزاد عبداللهی؛ جواد عرفانی مقدم؛ عبدالکریم زارعی؛ محمود رستم نیا


غربالگری تحمل ارقام آلو نسبت به شب‌پره آلوGrapholita funebrana (Treitschke)

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 575-593

10.22059/ijhs.2023.354847.2088

مسعود لطیفیان؛ محی الدین پیرخضری؛ راضیه قائمی


اثر تیمار پس از برداشت متیل‌‌جاسمونات بر بیان برخی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اتیلن و خواص کیفی میوه توت‌فرنگی

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 685-702

10.22059/ijhs.2023.343066.2028

ساوه واعظی؛ محمدرضا اصغری؛ علیرضا فرخزاد؛ ناصر مهنا؛ مرتضی سلیمانی اقدم


مطالعه پاسخ‌های تعدادی از ژنوتیپ‌های پایه آلو به تنش شوری ناشی از کلرید سدیم

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 513-534

10.22059/ijhs.2023.361935.2114

مریم عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی؛ علی عبادی