بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر ملکولی SSR

مرضیه اتحادپور؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی

دوره 43، شماره 2 ، مهر 1391، ، صفحه 199-210

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.25111

چکیده
  امروزه آلو یکی از درختان میوه مهم در بسیاری از کشورهای جهان می‌باشد. آگاهی از تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم‌های موجود امکان انتخاب والدین در بهبود برنامه‌های اصلاحی را فراهم می‌کند. جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی و مشخص نمودن روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ‌های آلوی ایران (رامسر، کرج و مشهد) و ژنوتیپ‌های تجاری موجود در مرکز تحقیقات گروه علوم باغبانی ...  بیشتر