کلیدواژه‌ها = سفتی بافت
عوامل موثر تعیین بلوغ تجاری میوه در ارقام مختلف گلابی (Pyrus communis L.)

دوره 41، شماره 2، شهریور 1389

لیلا دوله؛ معظم حسن¬پور اصیل؛ حمید عبداللهی