1. تغییر فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز تحت تأثیر انواع آب و دور آبیاری در گیاه زینتی پروانش

داود هاشم آبادی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 49-59

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2017.128181.805

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر آب مغناطیس‌شده روی گیاه زینتی پروانش، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با شانزده تیمار در سه تکرار اجرا شد. عامل‌های آزمایش شامل چهار نوع آب (آب شهر مغناطیس‌شده، آب شهر، آب چاه مغناطیس‌شده و آب چاه) و چهار دورهای آبیاری (دو روز یک‌بار، چهار روز یک‌بار، شش روز یک‌بار  و هشت روز یک‌بار) بود. ...  بیشتر