علوم میوه
شناسایی، تمایز و ثبت رقم‌های انگور بومی و تجاری ایران

محمد علی نجاتیان؛ حامد دولتی بانه

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 581-594

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2016.59820

چکیده
  حفاظت و جلوگیری از خروج غیرقانونی ذخایر ژنتیکی (ژرم­پلاسم) انگور به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه­های کشور، نیازمند شناسه‌دار کردن رقم­های تجاری و بومی و ثبت آن­ها در مراکز بین‌المللی است. این پروژه برای تمایز و ارزیابی مهم‌ترین رقم­های تجاری انگور ایران (فخری، پیکانی کاشمر، خوشناو، ریش‌بابای سفید و قرمز، بیدانۀ سفید و قرمز، ...  بیشتر