کلیدواژه‌ها = وزن میوه
تأثیر محلول‌پاشی پوترسین و نیترات پتاسیم در بهبود رشد رویشی و زایشی درخت به رقم اصفهان

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 275-285

10.22059/ijhs.2016.58527

مهسا احمدی پور رق آبادی؛ زهرا پاک کیش؛ وحید رضا صفاری