علوم میوه
بررسی تشکیل گل و میوه در چند رقم مرکبات در شرایط اقلیمی شرق مازندران

نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جلال مهدوی ریکنده

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 257-264

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58525

چکیده
  برای بررسی وضعیت گل‌دهی، تشکیل میوه‌چه و میوه در پرتقال تامسون ناول و نارنگی‌های انشوی سوجی‌یاما و میاگاوا در شرایط اقلیمی شرق مازندران، آزمایشی به‌صورت تجزیة مرکب در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه باغ با مدیریت مختلف و در سه سال متوالی با پنج تکرار به اجرا درآمد. شمار گل، میوه‌چه و میوه ثبت و درصد تشکیل باقی‌مانده تا برداشت ...  بیشتر