تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر صفات بیوشیمیایی، عناصر غذایی و عملکردی میوه فیسالیس ‏‏(‏Physalis peruviana L.‎‏)‏

زهرا گودرزی؛ عبداله احتشام نیا؛ حسن مومیوند؛ محمدرضا راجی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 795-806

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.327097.1954

چکیده
   به منظور مطالعه اثر کودهای مختلف شیمیایی و آلی بر ویژگی­های مورفولوژیکی فیسالیس، آزمایشی به­‌صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه انجام شد. کرت اصلی شامل کودهای آلی در چهار سطح (شاهد، کود دامی، ورمی کمپوست و ترکیب کود دامی و ورمی کمپوست) و کرت فرعی شامل کودهای مختلف در شش سطح (شاهد، کود شیمیایی NPK،کلات ...  بیشتر