اثر بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته و سینامالدئید بر ویژگی‌های حسی و آلودگی میکروبی بذرپوشینه انار

اعظم رنجبر؛ اصغر رمضانیان؛ شهرام شکرفروش

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 257-270

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.323782.1930

چکیده
  به­منظور حفظ صفات کیفی، ویژگی­های حسی و کاهش آلودگی میکروبی بذرپوشینه­های انار رقم رباب نی­ریز، اثر ترکیبی بسته‌بندی با دو نوع پوشش پلیمری و غلظت‌های مختلف سینامالدئید، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه‌ تکرار انجام شد. عامل اول پوشش‌های پلیمری در دو سطح (پلی‌اتیلن + پلی‌استر و بی‌اکسیلاری‌ارینتت‌پلی‌پروپیلن)، ...  بیشتر