مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زمان غده‎‌‎زایی کلون‎‌‎های پیشرفته با رقم‌های تجاری سیب‎‌‎زمینی

احمد موسی پور گرجی؛ داود حسن پناه؛ رحیم احمدوند

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 473-486

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.300276.1785

چکیده
  خصوصیات فیزیکو­شیمیایی 52 کلون پیشرفته سیب­زمینی به همراه چهار رقم آگریا، مارفونا، ساوالان و بورن به عنوان شاهد در قالب طرح لاتیس نامتعادل در سه تکرار و در دو منطقه کرج و اردبیل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد واکنش رقم‌ها در مکان­های مختلف متفاوت بود و بین آنها تفاوت وجود داشت. کلون­های شماره 106، 69، 48، 57، 40، 616، 200، 107، ...  بیشتر