تأثیرکاربرد سیلیکات پتاسیم برکارایی مصرف آب، خصوصیات عملکردی و عملکرد اسانس گیاه ‏گل محمدی ‏‎(Rosa damascena Miller)‎‏ در شرایط تنش کمبود آب

حسین فراهانی؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ مهدی چنگیزی؛ محمد رضا نائینی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 171-182

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.289865.1727

چکیده
  گل محمدی گیاهی چندساله و مقاوم به خشکی می­باشد. به منظور بررسی تأثیر سیلیکات پتاسیم بر خصوصیات کمی و اسانس گل محمدی در شرایط تنش کمبود آب، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مؤسسه زائر کریمه استان قم در سال 1397 انجام شد. کرت اصلی تنش کمبود آب در چهار سطح (100 (بدون تنش)،  75، 50 و 25 درصد ...  بیشتر