تأثیر کاربرد کود زیستی حاوی باکتری ‏Pantoea agglomerans‏ در مقایسه با کود اوره بر رشد و ‏کیفیت چمن

نادیا امامی؛ اکبر حسنی؛ علی رضا واعظی؛ محمد بابا اکبری ساری

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 341-351

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.288515.1714

چکیده
  کاربرد کودهای زیستی سازگار با محیط زیست و جایگزینی آن با کودهای شیمیایی می­تواند به­عنوان یکی از گزینه­های مدیریت تغذیه‌ای چمن مطرح باشد. در این پژوهش تأثیر کاربرد کود زیستی محتوی باکتری Pantoea agglomerans بر رشد و کیفیت چمن و مقایسه آن با کود اوره مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش روی چمن اسپیدی گرین در گلدان و در گلخانه با چهار تیمار ...  بیشتر