مقایسه نگه‎داری فضای سبز به روش حجمی و ریزآیتمی از دیدگاه ناظران و پیمانکاران

فاطمه کاظمی؛ سیده ملیحه ربانی خیرخواه؛ حمید مسعودی

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 369-379

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.287959.1705

چکیده
  در امر نگهداری فضاهای سبز در ایران، تاکنون دو روش عمده نظارتی شامل روش ریز آیتمی و روش حجمی به کار گرفته شده است. این پژوهش برای اولین بار در ایران، به بررسی نظرات پیمانکاران و ناظران در خصوص دو روش نگه‎داری حجمی و ریز‎آیتمی فضای سبز در شهر مشهد می‎پردازد. ابتدا نظرات 100 کارشناس فعال در مدیریت فضای سبز مشهد (50 ناظر و50 پیمانکار) در ...  بیشتر