تأثیر پرولین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم گل حنا (‏Impatiens ‎walleriana‏) تحت تنش شوری

فاطمه روزبهانی؛ صادق موسوی فرد؛ عبدالحسین رضایی نژاد

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 537-549

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.279774.1632

چکیده
  به منظور مطالعه بررسی تأثیر محلول‎پاشی پرولین بر برخی ویژگی‎های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی  گل حنا، آزمایشی به ‎صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اول دو رقم گل حنا (Accent premium salmon و Tempo orange)، عامل دوم محلول‌پاشی پرولین (شاهد (صفر)، 5 و 10 میلی‎مولار به‌صورت هفتگی) وعامل سوم تنش شوری در چهار سطح (شاهد ...  بیشتر