بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه و روغن چهار رقم زیتون در شرایط آب و هوایی طارم

مهدی شجاعی؛ منصور غلامی

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 285-294

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.282202.1649

چکیده
  توجه به ویژگی­های کمی و کیفی میوه به دلیل تاثیر بر عملکرد و کیفیت روغن اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف مقایسه­ی سه رقم پیکوال، کراتینا، زرد و ژنوتیپ 18T از نظر شاخص­های فیزیولوژیکی، کمی و کیفی میوه و روغن برنامه­ریزی و اجرا شد. نتایج نشان داد رقم پیکوال بزرگترین میوه و هسته را داشت و دارای میوه­های بزرگتر و سنگین تر بود. رقم ...  بیشتر