اثر سویه‎‌‎های سودوموناس فلورسنس‎ ‎‏(‏Pseudomonas fluorescence‏) و اسید هیومیک بر برخی ‏صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ختمی (‏Althaea officinalis L.‎‏)‏

مهدیه لشکری؛ سهراب محمودی؛ حسینعلی علیخانی؛ محمد حسن سیاری زهان

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 617-632

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.278323.1622

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر باکتری‏های ریزوسفری محرک رشد گیاه و کود آلی اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار­ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1397 اجرا شد. عامل اول تلقیح بذر با باکتری سودوموناس ...  بیشتر