روابط تکاملی برخی از گونه‌های بومادران (‏Achillea spp.‎‏) متعلق به نواحی مختلف ایران‏

الهه فیاض؛ علیرضا عباسی؛ محمدرضا نقوی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 633-644

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.276301.1603

چکیده
  ارزیابی روابط فیلوژنتیکی در 10 گونه مختلف از گیاه بومادران متعلق به نواحی جغرافیایی مختلف ایران با استفاده از یک آغازگر ITS4 و یک آغازگر MatK 390 انجام گرفت. دو آغازگر MatK 390 و ITS4 در تمامی 10 گونه تکثیر یافتند و بنابراین توالی­یابی شدند. بر مبنای درخت فیلوژنتیکی حاصل از MatK 390 و ترسیم شده با روش حداکثر درست‌نمایی، تمامی 10 گونه جنس Achellia در یک ...  بیشتر