ارزیابی کاربرد زئولیت بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کارلا (‏Momordica charantia ‎L.‎‏) در شرایط کم‌آبیاری

معصومه بروشکی؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ مهدی آران؛ علیرضا ابدالی مشهدی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 35-46

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.272824.1577

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر زئولیت بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی کارلا تحت تیمارهای کم‌آبیاری، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال ۱۳97- 1396 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش کم‌آبی در سه سطح (90، 70 و 50 درصد ظرفیت زراعی) و زئولیت در چهار سطح (صفر، 20، 30 و 40 گرم در ...  بیشتر