علوم میوه
مطالعه اثر کاربرد برگی پتاسیم، روی و بور بر پروفیل اسید‌های‌چرب سه رقم زیتون

رضا غلامی؛ نوراله معلمی؛ اسمعیل خالقی؛ سید منصور سید نژاد

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 609-620

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.258386.1448

چکیده
  بررسی تأثیر محلول­پاشی برگی پتاسیم، روی و بور بر پروفیل اسید­های چرب میوه سه رقم زیتون کرونایکی، کایلت و میشن در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در باغ زیتون دانشگاه شهید چمران صورت گرفت. درختان چهار مرحله، یک هفته قبل از تمام گل، دو هفته بعد از تمام گل، مرحله سخت­شدن هسته و مرحله تجمع ...  بیشتر