ارزیابی ویژگی‌های بیوشیمیایی و حسی برخی ژنوتیپ‌های امیدبخش زیتون کنسروی

یوسف رضائی کلج؛ علی اصغر زینانلو؛ سید مهیار طاوسی؛ معصومه عمادپور

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 139-151

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.254821.1428

چکیده
  در این پروژه قابلیت فرآوری و کیفیت زیتون کنسروی سبز در دوره عمر قفسه­ای با استفاده از 6 رقم و 5 ژنوتیپ انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه­ها پس از برداشت و شست‌وشو، به‌وسیله محلول سودسوزآور (2 درصد) تلخی زدایی شدند. سپس میوه‌ها به منظور انجام تخمیر و انبارمانی در محلول آب و نمک قرارداده شدند. در طول دوره تخمیر و انبارمانی، اندازه­گیری ...  بیشتر