تأثیر ترکیبات گاما آمینوبوتریک اسید، هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر برخی از پاسخ‌های ‏مورفوفیزیولوژیکی و ویژگی آنتی اکسیدانی گیاه پروانش ‏Catharanthus roseus L. (G.DON).‎‏ ‏

الهه بیانلو؛ میترا اعلایی؛ محسن ثانی خانی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 993-1008

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.251946.1397

چکیده
  گیاه پروانش (Catharantus roseus L.) از تیره Apocynaceae جزو گیاهان بسیار ارزشمند زینتی- دارویی می­باشد. به­منظور مطالعه اثر گاما آمینوبوتریک اسید، هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر برخی از ویژگی­های گیاه پروانش، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل گاما آمینوبوتریک اسید ...  بیشتر