علوم میوه
نقش خشکی در تغییر برخی از ویژگی‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی پایه‌های مرکبات

رضا فیفائی؛ هرمز عبادی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 949-958

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.239714.1305

چکیده
  آب، عامل اصلی فعالیت‌های کشاورزی است و حدود 70 درصد آب مصرفی جهان به آبیاری اختصاص دارد. این پژوهش به­منظور بررسی واکنش مرکبات به خشکی، به­صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و دو دانهال در هر واحد آزمایشی انجام شد. فاکتورها شامل پایه‌های مختلف مرکبات در 10 سطح (نارنج، پونسیروس، ترویرسیترنج، مکزیکن‌لایم، ...  بیشتر

علوم میوه
رشد رویشی و کارایی مصرف آب دانهال‌های مرکبات در کاربرد همزمان سایه‌اندازی و پاره‌خشکیدگی ناحیۀ ریشه

هرمز عبادی؛ محمود رائینی سرجاز؛ محمد علی غلامی سفید کوهی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 417-428

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.230309.1218

چکیده
  تغییرات اقلیمی و تقاضای رو به افزایش آب برای تولید کشاورزی، استفاده بهینه از منابع آب را ناگزیر کرده است. در این آزمایش اثرگذاری‌های پاره‌خشکیدگی ناحیۀ ریشه (PRD) و کاربرد آن همراه با سایه‌اندازی بر رشد و کارایی مصرف آب دانهال‌های دوساله نارنج در رامسر بررسی شد. این آزمایش به‌صورت گلدانی و در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. تیمارهای ...  بیشتر