فضای سبز و طراحی منظر
ارزیابی زیبایی‌شناسی گیاهان درختی بومی هیرکانی (بررسی موردی: حوزۀ شهرستان ساری)

وجیهه عباسی قادی؛ مسعود آزادبخت؛ یحیی تاجور؛ محمد اکبرزاده

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 515-527

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.231993.1239

چکیده
  کاربرد گیاهان بومی در فضای سبز از جمله مواردی است که در منظرسازی کمتر به آن توجه شده است. لذا این پژوهش باهدف بررسی جنبۀ زیباشناسانۀ گیاهان درختی بومی زیر حوزۀ هیرکانی انجام پذیرفت. بررسی‌های میدانی روی 55 گونۀ درختی بومی موجود در منطقۀ مورد بررسی به مدت یک سال انجام شد. ثبت ویژگی‌های زیباشناسی به کمک مشاهدۀ درختان در طبیعت و عکس‌برداری ...  بیشتر