اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد، خواص کیفی و غلظت عناصر غذایی برگ و میوه سیب رقم ‏گالا (‏Malus domestica cv. Gala‏)‏

اسماعیل صادقی؛ مصباح بابالار؛ علی رضا طلایی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 965-978

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.228844.1204

چکیده
  کمبود آهن و روی در خاک­های آهکی در بیشتر خاک­های ایران شایع است. به منظور مطالعه اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر غلظت عناصر غذایی برگ و میوه سیب رقم گالا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت. عامل اول محلول‌پاشی ...  بیشتر