علوم گیاهان دارویی
بهینه‌سازی القای ریشه‌های مویین در کاسنی و تأثیر اکسین و منبع کربن بر رشد آن‌ها

رقیه فتحی؛ مهدی محب الدینی؛ اسماعیل چمنی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 657-667

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.225587.1171

چکیده
  کشت ریشه‌های مویین، روش مؤثری برای تولید متابولیت‌های ثانویه گیاهی می‌باشد؛ زیرا ریشه‌های مویین از پایداری ژنتیکی و بیولوژیکی برخوردار بوده و قادر به تولید متابولیت‌ها، در زمان کوتاه و بدون نیاز به هورمون می‌باشند. کاسنی، از جمله گیاهان دارویی ارزشمند بوده و شامل ترکیبات دارویی مهمی می‌باشد. در این تحقیق، القای ریشه‌های مویین، ...  بیشتر