علوم سبزی
بررسی تأثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه‌ای بر ریخت‌شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریزغده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) در کشت هیدروپونیک

علی اسدی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی؛ مرتضی گلدانی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 933-941

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.217759.1103

چکیده
  برای بررسی تأثیر منابع مختلف نور بر رشد گیاهچه‌های سیب‌زمینی در شرایط درون‌شیشه‌ای و عملکرد آن‌ها پس از کشت در گلخانه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کامل تصادفی با شش تکرار در آزمایشگاه و گلخانۀ شرکت فناوران بذر یکتا در مشهد اجرا شد. تیمارها شامل هشت سطح نوری (دیودهای ساطع‌کنندۀ نور (LED) سفید، قرمز، آبی، ترکیب طیف آبی ...  بیشتر