ارزیابی مولکولی کارایی گرمادرمانی و کشت مریستم برای حذف شماری از بیماری‌های ویروسی در ‏رقم‌های مهم تجاری گلابی (‏Pyrus communis L.‎‏) ‏

نوشین کاظمی؛ فریبرز زارع نهندی؛ علی اکبر حبشی؛ محمدرضا دادپور

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 983-992

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.267056.1516

چکیده
  این پژوهش با هدف تولید نهال عاری از سه ویروس ACLSV (Apple chlorotic leafspot virus)، ASGV (Apple stem grooving virus) و ASPV (Apple stem pitting virus) در هفت رقم گلابی شامل ابته فتل، بیروتی، درگزی، کوشیا، لوئیزبون، ملینا و اسپادونا انجام شد. آزمایش­ها با ارزیابی اثربخشی دوره‌های گرمادرمانی شامل صفر، 7، 14 و 21 روز در دمای 38 درجه سانتی‌گراد و کشت مریستم انتهایی با اندازه کمتر ...  بیشتر