تأثیر باد شکنی ذرت شیرین و بامیه بر شاخص های رشد و عملکرد خیار در‎ ‎سیستم کشت توأم نواری

عزت کرمی؛ عادل الماسی؛ عبدالکریم کاشی؛ ادیبه اطمینانی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 789-798

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.299136.1779

چکیده
  تأثیر کشت توأم ذرت شیرین و بامیه بر شاخص­های رشد و عملکرد خیار، در سال زراعی ۱۳93-۱۳92 در شهرستان روانسر از توابع کرمانشاه در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. تیمارها شامل: کشت خالص خیار (۱۰۰ درصد خیار)، کشت توأم خیار و ذرت (75 درصد خیار + 25 درصد ذرت، 50 درصد خیار + 50 درصد ذرت، 25 درصد خیار + 75 درصد ذرت) و کشت ...  بیشتر