واکنش رشد و عملکرد گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به فاصلۀ کاشت و زمان برداشت

لیلا تبریزی؛ علیرضا زواری؛ داراب یزدانی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 317-327

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.139106.902

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف فاصلۀ کاشت (20، 25، 30 و 35×50 سانتی‌متر) و زمان برداشت (26 مرداد و 26 شهریورماه) بر ویژگی‌های رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران در سال زراعی ...  بیشتر