بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum

سحر حیدرزاده؛ شاهرخ قرنجیک؛ علی دهستانی؛ داریوش شهریاری

دوره 48، شماره 3 ، دی 1396، ، صفحه 601-611

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.138752.897

چکیده
  در این تحقیق تأثیر پنج سطح تیمار فسفیت پتاسیم (KH2PO3) روی القای مقاومت القایی فراگیر (سیستمیک) و فعالیت آنزیم‌های دفاعی و متابولیت‌های مرتبط در پنج زمان مختلف در گیاه خیار تلقیح‌شده با Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum در قالب آزمایش اسپلیت پلات در زمان بر پایۀ طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. پس از القای تنش قارچی، فعالیت آنزیم‌های دفاعی ...  بیشتر