بررسی ویژگی‌های میوه و عملکرد شش رقم تجاری زیتون به محلول‌پاشی کائولین در شرایط گرم

رحمت اله غلامی؛ ابوذر هاشم پور؛ عیسی ارجی؛ محسن حاجی امیری

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 927-935

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.322561.1920

چکیده
  به منظور بررسی اثر محلول­پاشی کائولین بر ویژگی‌های پومولوژیکی و عملکردی برخی رقم های زیتون در استان کرمانشاه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول رقم های زیتون  در شش سطح (آمفی­سیس، سویلانا، روغنی، مانزانیلا،کنسروالیا و زرد) و عامل دوم و کائولین در سه سطح (صفر به عنوان شاهد ...  بیشتر

علوم میوه
تأثیر کم آبیاری بر ویژگی‌های رویشی، عملکرد و کیفیت میوۀ سه رقم زیتون روغنی

رحمت اله غلامی؛ حسن ساری خانی؛ عیسی ارجی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 191-201

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.134943.861

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر کم آبیاری بر ویژگی‌های رویشی و زایشی سه رقم زیتون روغنی 14 ساله به نام‌های روغنی، آمفی‌سیس و میشن در ایستگاه پژوهشی زیتون دالاهو سرپل‌ذهاب تحت تأثیر سه رژیم آبیاری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1393‌ اجرا شد. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری به میزان 100 درصد تبخیر و تعرق (شاهد)، آبیاری به میزان 60 ...  بیشتر