مطالعة ارتباط بین صفات مورفولوژیک با گل‌دهی در هم‌گروه‏های سیر ایرانی

احمدرضا عباسی فر؛ فرشاد دشتی

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54126

چکیده
  ‌این آزمایش با هدف تشخیص هم‌گروه‏های گل‌ده سیر (Allium sativum L.) و تعیین ارتباط صفات مورفولوژیکی با صفت گل‌دهی با استفاده از روش‏های آماری تجزیة واریانس، مقایسة میانگین‏ها، ضرایب همبستگی، تجزیة عامل، رگرسیون گام‌به‌گام، تجزیة مسیر و تجزیة خوشه انجام شد. در این پژوهش صفات گل‌دهی، تعداد، طول و عرض برگ، موقعیت طویل‏ترین برگ، طول ...  بیشتر