ارزیابی الگو‌های برآورد نیاز سرمایی زمستانه با استفاده از داده‌های مشاهده‌ای پدیده‌شناختی درخت سیب در ارومیه

رضا نوروز ولاشدی؛ علی اکبر سبزی پرور

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 561-570

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.59818

چکیده
  در درختان سیب مرحلۀ گلدهی در رویارویی با دماهای پایین و یخبندان در اوایل بهار بسیار آسیب‌پذیر و زمان شکفتن گل‌ها یکی از مراحل مهم در چرخۀ سالانۀ رشد درخت سیب به شمار می‌رود. بنابراین، پیش‌بینی دقیق هنگام رخدادِ آن با یک الگوی توانمند می‌تواند در مدیریت خطر دماهای پایین دیررس بهاره اهمیت داشته باشد. در این پژوهش از سه الگوی نیاز ...  بیشتر