ارزیابی تاثیر کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی مرزه تابستانه ‏‏(‏Satureja hortensis L.‎‏)‏

محمدرضا حاج سید هادی؛ محمد تقی درزی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 899-912

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.296298.1762

چکیده
  به منظور مطالعه اثر ورمی‌کمپوست و کود زیستی نیتروژن بر میزان اسانس و کیفیت آن در گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)، آزمایشی در منطقه فیروزکوه در سال 1394 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. عامل اول کود زیستی نیتروژن در سه سطح (عدم تلقیح، تلقیح بذر با نیتروکسین و تلقیح بذر با سوپرنیتروپلاس) ...  بیشتر