علوم گیاهان دارویی
تأثیر 24- اپی براسینولید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژی و عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش خشکی

ندا امیری؛ نجمه زینلی؛ ایرج توسلیان

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 899-907

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.215335.1076

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و کاربرد 24-اپی براسینولید بر ویژگی‌های فیزیولوژی و پاداکسندگی (آنتی‌اکسیدانی) گیاه دارویی گشنیز، به‌صورت کرت‌های خردشده بر پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان جیرفت اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تنش خشکی به‌صورت آبیاری با تنش ملایم (در پتانسیل ماتریک 2- بار)، آبیاری ...  بیشتر