علوم سبزی
بررسی روابط بین صفات ریخت‌شناختی میوه و کیفیت آن در رگه‌های گوجه‌فرنگی از طریق ضریب‌های همبستگی و تجزیة علیت

جمیله رهایی؛ معظم حسن پور اصیل؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ رسول انسی نژاد

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 233-245

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58523

چکیده
  به‌منظور بررسی روابط بین صفات مؤثر بر وزن میوه در گوجه­فرنگی، همبستگی­های فنوتیپی و ژنوتیپی صفات کمیتی و ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) و کیفیت میوه با استفاده از یازده رگه (لاین)، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج تجزیة واریانس نشان داد اختلاف بین رگه­ها برای همة صفات معنی­دار بود. نتایج تجزیة ...  بیشتر