اثر نسبت‌های مختلف ورمی کمپوست در بستر کشت بر رشد نشاء عروسک پشت پرده (Physalis peruviana L.)

حسین محمدی؛ لیلا تبریزی؛ رضا صالحی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 383-390

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53488

چکیده
  عروسک پشت پرده (Physalis peruviana L.) از خانوادۀ Solanaceae، یک گیاه گرمسیری و بومی جنوب آمریکا با ارزش تغذیه‌ای بالاست. از آنجا که کشت این گیاه از طریق نشاست، این پژوهش به‌منظور بررسی اثر نسبت‌های مختلف ورمی‌‌کمپوست (0، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد) در دو بستر کوکوپیت و کوکوپیت‌ـ پرلیت (50‌ـ 50 درصد حجمی) بر شاخص‌های رشدی نشای عروسک پشت پرده در گلخانۀ تحقیقاتی ...  بیشتر