بررسی تأثیر پوترسین و کلریدسدیم بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک کنار بومی جنوب ایران (Ziziphus spina-christi L.)

اختر شکافنده؛ شهره تختی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 669-680

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.42657.458

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر سطوح مختلف شوری و کاربرد پلی­آمین پوترسین در غلظت­های مختلف برای کاهش تأثیر زیانبار کلرید سدیم بر ویژگی­های ریخت‌شناختی (مورفولوژیک) و فیزیولوژیک کنار بومی جنوب ایران بررسی شد. آزمایش فاکتوریل با سه سطح پوترسین 0، 01/0 و 1/0 میلی­مولار و چهار سطح کلرید سدیم 0، 2/3، 4/6، 8/12 گرم نمک در لیتر با چهار تکرار در یک طرح ...  بیشتر