علوم گیاهان دارویی
تأثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم‌های پاداکسندگی در پینة گیاه پریوش (Catharanthus roseus)

هاجر مرادیپور؛ محمد حسین آبنوسی؛ محمد رضا امیرجانی؛ مجید مهدیه

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 21-31

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58223

چکیده
  پریوش گیاهی زینتی و داروئی است که ازنظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. از پینة (کالوس) گیاه پریوش دروایة (سوسپانسیون) یاخته‌ای تهیه و پس از تیمار با دزهای مختلف نیترات کادمیم به مدت 1، 3، 6 روز توانائی زیست توسط تریپان بلو و MTT بررسی شد. سوسپانسیون یاخته‌ای برای بررسی ریخت‌شناسی (مورفولوژی) و بافت پینه برای بررسی فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، ...  بیشتر