بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گونه لاله‌ واژگون (Fritillaria imperialis L.) در منطقه زاگرس ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولیISSR و صفات مورفولوژیکی

حسن مومنی؛ بهروز شیران؛ محمود خدامباشی؛ کیانوش چغامیرزایی

دوره 44، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22059/ijhs.2013.30405

چکیده
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.) منطقه زاگرس ایران از نشانگرهای مولکولی ISSR و 32 صفت مورفولوژیکی استفاده گردید. در کل 160 نمونه لاله واژگون از 8 جمعیت زاگرس واقع در 6 استان جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از 6 آغازگر مورد استفاده، در مجموع 57 نوار تولید شد که 49 نوار چندشکل بودند. میانگین درصد چندشکلی ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های مریم‌گلی استان چهارمحال ‌و ‌بختیاری و اصفهان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

سمیه سادات سجادی؛ بهروز شیران؛ نواز خرازیان؛ سعد اله هوشمند؛ کریم سرخه

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  مریم‌گلی یکی از بزرگترین جنس‌های خانواده نعناع، دارای نزدیک به 1000گونه گیاهی در دنیاست. این گیاه در صنایع داروئی، غذایی و بهداشتی و آرایشی دارای کاربرد وسیع است. شباهت بسیار بالای گونه‌های این جنس با یکدیگر موجب دشوار بودن شناسایی گونه‌ها و زیر‌گونه‌های این جنس بر اساس علائم فنوتیپی شده ‌است. یکی از روش‌های قوی برای شناسایی این ...  بیشتر