همسانه سازی، شناسایی و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و روند تکامل ژنتیکی یک ژن تیوردوکسین h از گیاه انگور بیدانه سفید

رضا حیدری چابلقی؛ رحیم حداد؛ قاسمعلی گروسی

دوره 43، شماره 2 ، مهر 1391، ، صفحه 161-174

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.25108

چکیده
  تیوردوکسین‌ها (Trxs) پروتئین‌هایی کوچک و مقاوم در برابر حرارت هستند که در حفظ تعادل شرایط اکسیداسیون- احیاء (Redox) سلولی دخالت داشته و در تمام موجودات زنده از پروکاریوت‌ها تا یوکاریوت‌های عالی وجود دارند. در گیاهان عالی، تیوردوکسین‌ها به شش گروه مختلف، شامل تیوردوکسین‌های کلروپلاستی f،m ،x و y، تیوردوکسین میتوکندریایی o و تیوردوکسین‌های ...  بیشتر