نویسنده = مهدی محمدزمانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کاربرد پرولین و گلایسین بتائین بر برخی خصوصیّات فیزیولوژیکی انگور تحت شرایط تنش خشکی

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 393-401

مهدی محمدزمانی؛ ولی ربیعی؛ محمدعلی نجاتیان