بررسی اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد اسیدجیبرلیک و تی‌دیازورون بر روی حفظ کیفیت و ماندگاری گل‌های بریده آلسترومریا رقم های ‘Odessa’ و ‘Sacramento’

بیتا حکم آبادی؛ یونس مستوفی؛ سپیده کلاته جاری

دوره 43، شماره 2 ، مهر 1391، ، صفحه 217-229

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.25113

چکیده
  در این تحقیق به منظور افزایش عمر گلجا و حفظ کیفیت گل های شاخه بریده آلسترومریا رقم‌های ‘Odessa’ و ‘Sacramento’ اثرات تیمار کوتاه مدت تنظیم کننده‌های رشد گیاهی جیبرلین و سیتوکینین مورد بررسی قرار گرفت. گل‌ها در غلظت های مختلفی از اسیدجیبرلیک و تی‌دیازورون برای مدت 24 ساعت قرار گرفتند. سپس گل‌های شاخه بریده در محلول نگهدارنده حاوی ساکاروز ...  بیشتر